BVL Jaarverslag, schooljaar 2011-2012

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar.

Om dit Brabants VerkeersveiligheidsLabel te behouden verplicht de Mattheusschool zich tot het onderhouden van een activiteitenplan.

Afgelopen schooljaar hebben we op de Mattheusschool de afgesproken activiteiten uit ons jaarplan weer uitgevoerd :

Oversteekproject.

Ondanks het ontbreken van de brigadierspoule dit jaar (te weinig aanbod) hebben de kinderen weer geleerd hoe ze veilig aan de overkant van de weg moeten geraken.

Dode hoek project.

De leerlingen hebben ervaren wat de gevaren zijn van “de dode hoek” en hebben met elkaar geoefend hoe ze bij deze gevaarlijke situaties moeten handelen. 
 

  

Landbouwvoertuigen.(extra project, stond niet beschreven)  

Omdat Galder een agrarische gemeenschap is , waar veel grote landbouwvoertuigen rijden hebben we dit keer aandacht geschonken  aan de gevaren van deze voertuigen en het gewenste veilige  verkeersgedrag in de nabijheid van deze voertuigen.

 

     

Verkeersplein :

De leerlingen hebben kennis gemaakt met de verkeersregels en borden op een verkeersplein met echte borden. Hier konden de leerlingen te voet ,met de fiets en met voertuigen oefenen waarbij de leerlingen van groep 8 optraden als verkeerregelaars.  
 

 

Halen en brengen:

Er is weer, met behulp van de leerlingen,  aandacht gevraagd voor de veiligheid vóór de school bij het halen en brengen van de leerlingen. De leerlingen waren fysiek op straat aanwezig met de nodige hulpmiddelen en ze hebben de ouders en overige halers en brengers  aangesproken en  door middel van flyers geïnformeerd over de afgesproken handelswijze.
 

 

     

Fietsverlichting: 

Met behulp van fietsenhandel Van Boxel zijn de fietsen van de groepen 5-8 weer op technische staat en verlichting gecontroleerd.

Van 8 naar 1 :

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben voorlichting gehad over de safehouses en over de handelswijze bij pech onderweg als ze straks naar het VO gaan. Ook zijn de routes naar de scholen verkend en is aandacht geschonken aan het in groepsverband fietsen.

Verkeersexamen:

Op 19 april hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 deelgenomen aan het landelijk verkeersexamen. Voor zowel het theoretische als het praktijkexamen in Ulvenhout zijn alle leerlingen geslaagd.

Rest ons nog alle ouders die hebben geholpen (,en dat waren er dit jaar heel wat !!) heel erg te bedanken voor hun tijd en inspanningen en we rekenen weer op jullie inzet volgend schooljaar.

Schooljaar 2012 – 2013

Dit wordt het overbruggingsjaar naar onze nieuwe school. We zijn al volop bezig met het schrijven van het activiteitenplan 2012 – 2013.

We gaan nu in de richting van de nieuwbouw denken. De verkeerssituatie rondom onze nieuwe MFA moet in een vroegtijdig stadium onderzocht worden op verkeersveiligheid. Indien U interesse heeft om “mee te denken “nodigen wij U graag uit om lid te worden van onze werkgroep (opgeven bij Marieke /John)

Groeten werkgroep   BVL