Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Kijkend naar de laatste jaren mogen wij stellen dat onze leerlingen voldoende bagage mee hebben gekregen om het voortgezet onderwijs in te stappen en het daar vol te houden.Op de site  scholenopdekaart kunt u hierover alle informatie vinden als het gaat om uitstroom en resultaten na drie jaar voortgezet onderwijs.

 

In het schooljaar 2022-2023 is voor het laatste de eindcito afgenomen. Deze wordt nu vervangen door de "doorstroomtoets". Daar waar de einddcito in april werd afgenomen, wordt deze nieuwe toets vanaf heden begin februari afgenomen.

De Mattheusschool scoorde bij de laatste cito weer boven het landelijk gemiddelde.  

Nadere informatie over dit laatste schooljaar:

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De voorbereidingen voor een schoolkeuze starten al in groep 7. Naar aanleiding van resultaten de resultaten van ons volgsysteem "leerling in beeld" de methodegebonden toetsen en de getoonde werkhouding heeft de leerkracht al een indicatie welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij de leerling past. 

In oktober/ november is er een eerste informatieavond Voortgezet Onderwijs.  Naar aanleiding van deze bijeenkomst kunnen ouders een voorlopig advies krijgen van de leerkracht groep 8. Op deze wijze kunnen ouders met hun kinderen gericht gaan kijken naar scholen in het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs houden jaarlijks voorlichtings,momenten, waarop verschillende V.O.-scholen zich naar ouders en kinderen presenteren. Bovendien wijzen we kinderen en ouders op de open dagen die in de maanden januari en februari door het voortgezet onderwijs worden gehouden. Daarnaast gaan de schoolverlaters op bezoek bij een V.O.-school “in bedrijf”.

Meet informatie over de scholen in Breda, de procedure, de aanmelding enzovoorts kunt u vinden op: www.vobreda.nl .

Tijdens de eerste besprekingen na de cito entreetoets in groep 7 wordt door de leerkracht een eerste gesprek gevoerd over de schoolkeuze en wordt er met de ouders gesproken over de wensen van de leerling en de ouders. De leerkracht formuleert, in samenspraak met teamleden die de leerling in de groep gehad hebben, de intern begeleider en de directie naar aanleiding van de resultaten van de leerling, de wensen van de ouders en leerling een advies. In het schoolkeuzegesprek in februari wordt aan de ouders en de leerling dit advies toegelicht. Er wordt door de leerkracht groep 8 een plaatsingsadvies en een diploma - perspectief aangegeven. De leerling maakt vervolgens zijn of haar schoolkeuze bekend alsmede twee alternatieven die noodzakelijk zijn als bij de school naar keuze te veel aanmeldingen zijn.De leerling gaat zich vervolgens aanmelden en in mei volgt de besvestiging van inschrijving.

De cito- eindtoets maakt geen onderdeel meer uit van de advisering. Het leerlingvolgssteem, de methodegeboden toetsen (rapporten) en de werkhouding en motivatie van de leerling liggen te ngrondslag aan het advies. 

Een school voor het voortgezet onderwijs hanteerde vroeger de cito score als een te behalen grens om toegelaten te worden tot de opleiding. Dit is veranderd en de cito eindtoets wordt daarom in april afgenomen. Men hanteerde destijds globaal de volgende grens: (dit kon overigens per school verschillen) 

Cito -score:(indicatie advies)

545 of hoger: VWO, Gymnasium.                                                                

540 - 545: VWO/HAVO                                                                                      

538 - 542: HAVO/VWO.                                                                              

535 - 539: HAVO/ MAVO.                                                                                  

525 - 535: VMBO/MAVO

Indien een leerling in februari een advies op een bepaald niveau krijgt van de school en de eindcito - score ligt daaronder dan moet de VO- school het advies opvolgen. Indien de eind- cito score hoger ligt dan het door de basisschool gegeven advies dan kan men een nieuw advies aanvragen om naar een ander niveau te gaan. 

U begrijpt dat het onze doelstelling is om een zo objectief mogelijk advies te geven en ervoor te zorgen dat uw kind op het niveau zit dat hij/zij aan kan. Zoals de Matheusschool in haar onderwijs ook de nodige ambities heeft, willen we de uitdaging aangaan om met u te bekijken welk niveau mogelijk is. Het moet voor elke leerling een uitdaging zijn om een zo hoog mogelijk niveau na te streven, waarbij voorop moet staan dat het voor de leerling haalbaar moet zijn en hij/zij een fijne voortgezette onderwijsloopbaan krijgt. Indien een leerling van school moet omdat het niveau niet gehaald wordt leidt dat tot frustratie en dat willen we voorkomen. 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl