Procedure aanmelden

Procedure aanmelden

Aanmelding, Inschrijving en toelating

Vóór uw kind vier jaar wordt kunt u het op onze school aanmelden.

Iedereen is welkom op onze school onder voorwaarde dat ons onderwijsaanbod passend is bij de ontwikkeling van uw kind.

Als er sprake is van een verstandelijke of fysieke beperking, gaan wij in gesprek om de mogelijkheden op onze school of een andere school te verkennen. Ook verwachten wij dat uw kind zindelijk is.

De Wet Passend onderwijs houdt o.a. in dat de basisschool, na het aanmelden van een leerling, automatisch de ZORGPLICHT krijgt. Als de basisschool, na verkregen informatie, van mening is dat het de leerling onvoldoende ondersteuning kan bieden zijn er mogelijkheden voor plaatsing op een speciale school.  Omdat de basisschool voldoende inzicht moet krijgen in de mogelijkheden voordat de leerling wordt aangenomen is in de wet Passend onderwijs  het volgende geregeld:

-Het kind moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aangemeld worden. De school heeft op basis van de wet namelijk 6 weken om te onderzoeken of de leerling plaatsbaar. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd. 

Om te kunnen onderzoeken of een leerling op onze school plaatsbaar is heeft de school gegevens nodig van:

-De voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal , kinderopvang)

-De door ouders / verzorgers ingevulde vragenlijst (intakeformulier)

Indien blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat onze school regulier kan bieden, dan gaan we samen bekijken hoe we een vorm van passend onderwijs op onze eigen school of elders kunnen bieden.

De voorschoolse voorziening is door de Wet Passend onderwijs verplicht informatie te verstrekken aan de basisschool. U bent als ouders/verzorger verplicht hieraan uw medewerking te verlenen.

De Mattheusschool verzoekt de ouders/verzorgers dan ook een uitgebreide vragenlijst in te vullen om het beeld van de leerling die op onze school komt zo volledig mogelijk te krijgen.

Wij hopen dat u, na het lezen van deze tekst, begrijpt dat dit in het belang van uw kind en de school is.  

Nadat u uw kind heeft aangemeld neemt de school contact met u op voor een kennismaking en rondleiding. De leerkracht zal met u een afspraak maken over de oefenmomenten. Uw kind mag twee weken voor de vierde verjaardag, maximaal 4 dagdelen of 2 dagen ivm het continurooster, komen oefenen op dinsdag en donderdag. 

Kinderen die zes weken voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, komen echter 1 dagdeel of dag kennismaken en starten in principe na de zomervakantie.

Als kinderen zes worden, kunnen ze in het nieuwe schooljaar naar groep 3.

Omdat wij op onze school de doorgaande lijn voor de leerlingen zo goed mogelijk willen bewaken, kan dat voor een enkele leerling betekenen, dat het om cognitieve-, didactische- en/of sociaal emotionele redenen aan te raden is om hetzelfde leerjaar in een aangepaste vorm nogmaals te volgen.

Ook kan het soms zo zijn, dat er bij een leerling sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. In een enkel geval wordt er dan in samenspraak met de ouders besloten om het kind vervroegd naar de volgende groep te laten gaan.

Ook hier worden de cognitieve-, didactisch- en sociaal emotionele aspecten bekeken en getoetst. De voordelen en mogelijke valkuilen worden met de ouders besproken en vastgelegd in een protocol voordat er een besluit wordt genomen.

De totale ontwikkeling van het kind staat centraal bij ons op school. 

Bezocht uw kind al een andere school, dan bespreken wij met u de reden van aanmelding. Wij vragen u of wij contact met de huidige school van uw kind mogen hebben. Eventueel doen wij een kort onderzoek naar de leervorderingen van uw kind. Zijn wij het er over eens dat uw kind bij ons op zijn plaats is, dan is het bij ons welkom.

De school behoudt zich het recht voor om, indien het kind in een zeer vroeg stadium wordt aangemeld, deze aanmelding te beschouwen als een intentie om naar de Mattheusschool te komen. Bepaalde zaken kunnen immers veranderen gedurende de ontwikkeling van uw kind en wij zijn van mening dat wij een aanmelding pas goed kunnen beoordelen vanaf de leeftijd van 3,5 jaar.

De Mattheusschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin wordt aangegeven welke (on)mogelijkheden er zijn om leerlingen met een specifiek probleem onderwijs te geven op onze school. 

Een aanmeldingsformulier en een intakeformulier voor kinderen onder de 4 jaar kunt u onder downloads op onze site vinden. 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl