Medezeggenschap op de Mattheus

Medezeggenschap op de Mattheus

Een school wordt gemaakt door de kinderen, hun ouders, de leerkachten, het ondersteunend personeel, directie en het bestuur. 

Al deze groepen hebben hun eigen belangen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij een zo goed mogelijk onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten is bovendien een goede rechtspositie belangrijk.

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan ieders belangen. De MR behartigt de belangen van iedereen die aan de school verbonden is. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement en bij wet vastgelegd. De MR van onze school wil toegankelijk zijn voor alle geledingen binnen de school. De leden zijn vraagbaak en hebben een open oor. Op afspraak is het mogelijk een vergadering van de MR bij te wonen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De reden is duidelijk. Soms worden onderwerpen besproken die alle scholen en dus alle MR'en aangaan. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn in een reglement en bij wet beschreven en vastgelegd. 

Zowel MR als GMR zijn bevoegd advies te geven , standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen naar aanleiding van de voorstellen van het bestuur en /of directie.

De MR van de Mattheusschool bestaat uit vier leden. Twee personeelsleden (Personeelsgeleding) en twee ouders (oudergeleding).

Moniek Verheijen: (P)MR voorzitter en (P) GMR.

Donya Huijsman: (P) MR

Loes Geerlings: (O)MR. aftredend eind schooljaar 2022-2023

Karin Duboc: (O)MR en (O) GMR lid

Data Mr vergaderingen 2022 - 2023:
Dinsdag 4 oktober
Maandag 21 november
Maandag 6 februari
Maandag 3 april
Manadag 12 juni 

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl