Zorg door externen

Zorg door externen

Leerlingenzorg door externen

In toenemende mate zien we dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Daarom is er een regeling vastgesteld voor alle scholen die onderdeel zijn van Het Groene Lint, getiteld  ‘Leerlingenzorg door externen onder schooltijd’. U vindt deze regeling op de website van SKO Het Groene Lint (www.hetgroenelint.nl)

Het bevoegd gezag van Het Groene Lint staat in beginsel afwijzend ten opzichte van het inschakelen door ouders van externe hulp. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s) en de uitvoerder van de hulpverlening aan de school een verklaring te worden afgegeven waaruit blijkt dat de school is gevrijwaard van verantwoordelijkheid ten aanzien van deze extra begeleiding. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.

Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming geven.

Externe zorgverleners

In overleg is het mogelijk dat externe zorgverleners onder schooltijd in het schoolgebouw leerlingen begeleiden. Dit is alleen mogelijk als er in het gebouw een ruimte hiervoor beschikbaar is. Bovendien moet aan alle voorwaarden voldaan zijn die in de notitie "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd" genoemd worden, met uitzondering van wat gesteld wordt bij de genoemde begin- en eindtijden van de school.

Met nadruk moet hier gesteld worden dat deze tijd besteed aan kinderen niet onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De school verleent alleen onderdak.

Terug

St. Jacobsstraat 1B

4855 AK Galder

076-5612777

info@nullbs-mattheus.nl